Menu
Obec Obříství
obecObříství

Historie školství v obci

Nejstarší historie

Školství v Obříství má dlouholetou tradici. Podle latinského nápisu na oltářním kameni v obřístevském kostele, který pochází ze zničených starých Semilkovic, byla již v 17. století v Semilkovicích církevní škola při kostele sv. Ondřeje. Ta však byla spolu s celou obcí zbořena při záplavách po prudkém tání v únoru 1784. Po přestěhování starých Semilkovic do nových míst u Obříství byla církevní škola zřízena při faře kostela sv. Jana Křtitele. Zdejší škola tak patřila mezi první v mělnickém regionu. První kronikářské záznamy uvádějí, že již v roce 1796 byl řídícím učitelem školy v Obříství Jan Žižka. Škola tehdy měla 116 dětí.

Škola Škola
Budova Opatrovny z roku 1874
foto: historická pohlednice obce
Zrekonstruovaná budova původní obecné školy z roku 1893
foto: Josef Husák

V roce 1810 dal tehdejší držitel panství hrabě Kristian Kryštof Clam-Gallas tuto „starou školu“, přiléhající k objektu farního úřadu, přestavět.

V letech 1804 až 1858 zde jako učitel a později i řídící (od r. 1814) - tedy 50 let (!) působil Jan Šolc, též hudební skladatel a rovněž učitel dětí místní šlechty Clam-Gallasů a Kollerů. V době jeho působení chodil do zdejší školy také Emilian Schulz (syn lékaře), který byl v pozdějších létech po svých dalších studiích jmenován profesorem a školním inspektorem. Byl členem zkušební komise pro obecné a měšťanské školy, jeho zásluhou vznikaly učitelské jednoty a spolky, od roku 1890 vydával pedagogický časopis. Učitel, podle jeho návrhu se zřizovaly speciální kursy pro abiturienty škol, byl dále autorem několika knih (Základy psychologie a pedagogiky, Základy logiky a didaktiky, Milión teček). Rovněž mu byla svěřena redakce učebních osnov pro národní školy a posuzoval osnovy učitelských ústavů.

Po Janu Šolcovi byl nejprve učitelem a později ředitelem obecné školy Josef Maršíček, znamenitý houslista a hudební skladatel. Jeho polky, mazurky a sousedské zněly často na zábavách po celém Mělnicku. U něho se také učil zdejší rodák Adolf Polívka, pozdější virtuos na violoncello. Josef Maršíček proslul v roce 1866 svým neohroženým postojem proti Prušákům při jejich tažení mělnickým krajem, kdy je oklamal a zavedl na opačnou stranu, než kam původně měli táhnout. V bojích s nimi obětavě pomáhal našim raněným vojákům. Byl však uvržen do vězení, kde si vytrpěl kruté výslechy. Vrátil se s úplně šedivými vlasy, jak uvádí obecní letopisec.V létech 1876- 1877 sepsal první školní kroniku, která je uložena ve Státním okresním archívu na Mělníku. Zemřel 19. června 1891.

V roce 1874 zřídila v obci hraběnka Marie Trauttmansdorffová, rozená kněžna z Lichtenštejnu, opatrovnu školských sester a šicí školu pro místní dívky, které se zde zdarma učily domácím pracem. Vedení školy bylo svěřeno čtyřem řádovým sestrám, povolaným z Horažďovic. Opatrovna (též nazývaná klášter) byla zrušena až v roce 1923

V roce 1893 pak byla postavena nová obecná škola na volném pozemku při silnici vedoucí z obce Obříství směrem na Korycany, jejíž objekty stojí dodnes. Škola byla vybudována nákladem 20 500 zlatých během pouhého roku ! Na počátku školního roku 1893/94 měla 262 žáků ve čtyřech třídách ! Správcem školy byl řídící učitel Karel Petrtýl. Rovněž vyučoval hře na housle. Byl třikrát ženat a měl celkem na 30 dětí.

Dalším učitelský rekordmanem byl řídící Josef Urban, který na obřístevské škole odučil od září 1892 celkem 33 let (celkově udučil se započtením předchozích míst 46 let) a v roce 1924 se stal i starostou obce. Byl posledním učitelem, který na obřístevské škole i obci pěstoval zpěvy i hudbu, zvláště pak hudbu chrámovou.

Jeho nástupce Josef Šejnoha se stal obecním kronikářem a sepsal první část I. dílu obecní kroniky. Za jeho působení se ve škole rozvinula divadelní činnost.

Škola Škola
foto: RNDr. Aleš Střecha zs-obristvi.cz

Jubilejní měšťanská škola Svatopluka Čecha

Snahy o zřízení měšťanské školy v Obříství se vyskytovaly hned po národním osvobození v roce 1918. (Ucházely se o to i obce Záboří a Chlumín.) Zemský výbor však těmto snahám nechtěl takřka 20 let z úsporných důvodů vyhovět. A to i přesto, že se obecní zastupitelstvo v Obříství zavázalo hradit všechny s tím spojené náklady

Teprve po četných intervencích na nejvyšších místech, které podstupovala poslankyně ing. dr. Marie Tumlířová a díky významné skutečnosti, že budovu zámku pro účely této školy včetně zámecké zahrady uvolnil za výhodný pronájem její vlastník - tehdejší velkostatkář ing. Jiří Havelka, došlo ke změně v postoji úřadů. 28. srpna 1938 tak byla na základě výnosu zemské školní rady a rozhodnutím obecního zastupitelstva slavnostně otevřena Jubilejní měšťanská škola Svatopluka Čecha. Svým názvem se přihlásila k odkazu velkého básníka, který v Obříství pobýval v létech 1895-1903.

Za II. světové války a po ní prošla škola mnoha změnami. V roce 1942 byla škola přejmenována na Hlavní školu, dále zde byla tzv. Statková škola, kterou zřídil Ústav lidské práce v Praze (šlo v ní o řešení celkové racionalizace a ulehčení práce v zemědělství, např. úpravu nářadí - poprvé zde byl uplatněn zemědělský valník s pneumatikami ).

V roce 1947 byla do Obříství přeřazena z Neratovic tzv. lidová škola zemědělská. V roce 1948 byla do přízemí budovy národní školy umístěna také mateřská škola. O dva roky později převzalo zámeckou budovu do vlastnictví ministerstvo zemědělství a rozhodlo se umístit ve východním a středním křídle zámku odborné učiliště ministerstva zemědělství, střední škola byla přemístěna do západního křídla zámku. Jako jediná škola v okrese zde měla zřízeny pracovny fyziky, matematiky, češtiny, biologie, zeměpisu a kreslírnu.

Počty dětí v jednotlivých letech se pohybují okolo 200. Podle neúplných údajů vychodil Základní školu v Obříství v letech 1938-1988 téměř jeden tisíc žáků. (Počty absolventů ostatních škol a učilišť se bohužel nedochovaly.)

Nová škola v Obříství

Jednání o výstavbě nové základní školy v obci začalo poté, kdy Pozemkový úřad Mělník vrátil svým rozhodnutím objekty zámku, v němž až dosud škola sídlila, dědici a majiteli Igoru Havelkovi na základě zákona o restituci. Marné bylo poukazování na skutečnost, že jeho děd ing. Jiří Havelka pronajal tento zámek obci za výhodných podmínek právě pro zřízení Jubilejní měšťanské školy Svatopluka Čecha v roce 1938 - tedy před 60. lety, aby podpořil rozvoj vzdělanosti obce.

Obec s takovým rozhodnutím nesouhlasila, i když nový majitel i nadále nabízel, aby škola v objektu zůstala a proto předala záležitost k soudu. Soudní proces však prohrála a zámek byl definitivně vrácen majiteli.

Bezprostředně po soudním jednání v roce 1993 začal starosta Polívka jednat na ministerstvu financí o výstavbě nové základní školy náhradou za restituovanou školu v zámku a to žádosti vyhovělo. Postupně se uskutečnila výběrová řízení na projektanta a zhotovitele stavby - za projektanta byla vybrána Projekční kancelář Ing. arch. Květoslava Přibyla. Stavbu realizoval Metrostav a.s. Praha 7. Kompletní příprava stavby probíhala od roku 1994 do 1. července 1996, kdy byla započata její realizace. Původní rozpočet 84,5 mil. Kč s tím, že stavba bude dokončena v roce 1998, byl nakonec překročen o 15 miliónů Kč a stavba se protáhla o jeden rok a tak ke slavnostnímu otevření nové školy došlo 29. srpna 1999.

Dosavadní budova školy z roku 1893 byla rekonstruována a provozně napojena na dvoupodlažní novostavbu. Při rekonstrukci byly zachovány historické detaily a citlivě začleněny do nově vybudovaných učeben. Jde o celkem 16 objektů. Je zde devět tříd základní školy, ve škole je informační centrum, kulturní sál a tělocvična s posilovnou. Dále vybavené učebny pro výuku chemie, fyziky, přírodních věd a pro technickou výchovu včetně výtvarného ateliéru s keramickou dílnou a herny. Ve škole je také místnost pro školní družinu, moderní školní kuchyně s jídelnou a školní kiosek. Školní jídelna vaří obědy pro cca 170 dětí a školských pracovníků a 70 cizích strávníků denně. Součástí školy je také plynový přivaděč (čímž Obříství získalo možnost plynofikovat celou obec) a čistírna odpadních vod ! Dispoziční řešení školy umožňuje bezbariérový přístup.

Celková kapacita školy je 225 dětí. V areálu školy je umístěn jednopodlažní objekt mateřské školy s dětským hřištěm, který je spojen chodbou s hlavní budovou. Objekt mateřské školy má kapacitu 34 dětí.

Školu nyní navštěvuje zhruba 170 žáků z Obříství a ze spádových oblastí Chlumína, Zálezlic a Kozárovic. Na žádost rodičů sem dojíždějí i žáci z jiných blízkých obcí a měst. Počty žáků v jednotlivých třídách činí obvykle 16 až 22.

škola

Letecký pohled na zatopenou školu a zámek při povodni v srpnu 2002
foto: Tomáš Hora THC

V roce 2002 potkala školu rána osudu - povodně. Po opadnutí vody se škola se stala domovem pro některé občany. Dne 16. 9. 2002 začal školní rok, a v horním patře se učilo a v přízemí se bydlelo. Potom se až do 10. ledna 2003 opravovalo to, co voda zničila. Je třeba poděkovat mnohým sponzorům, kteří pomohli.

Mimoškolní činnost
Pro mimoškolní činnost, nabízí škola tyto kroužky: sportovní, zdravotnický, anglický, německý, ruský, zdravotní tělesnou výchovu, výtvarný, hudební, keramický, informatiky, hry na kytaru, flétny, spolupracujeme při výuce klavíru, tenisu a karate. Prostředí a areál školy mohou učívat celé rodiny a občanské spolky ke své kulturní i sportovní činnosti.

Priority vzdělávání
Základním předpokladem úspěšného zvládnutí středních škol a učilišť je znalost českého jazyka a matematiky. Stejně důležitá je v současném a budoucím období znalost jazyků. Škola se zaměřuje právě na tyto skutečnosti.

Tento text pochází z připravované knihy "Města a obce středních Čech" od autora RNDr. Aleše Střechy - kapitola Obříství.
V případě, že použijete jednu či více sekcí, resp. část sekce k publikování, upozorňujeme na povinnost citace: © RNDr. Aleš Střecha - Města a obce středních Čech!

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

V červnu dlouhý den, krátká nit.

Záchranný kruh

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení rozhlasu

Virtuální prohlídka

Záchranný kruh

obec
Obříství

Obec Obříství leží v úrodné polabské nížině nedalo Mělníka. Historie obce sahá až k roku 1200, ale první písemná zmínka pochází z roku 1290. Díky bohaté historii a mnoha majitelům, kteří se zde za staletí vystřídali, zůstalo v obci mnoho památek, které dokumentují historický vývoj obce a celé oblasti.Dominantou obce je bezesporu zámek se zámeckým kostelem sv. Jana Křtitele, dřevěnou zvonicí a se symbolickým hřbitovem padlých z první světové války ve své blízkosti. … Více zde

Obec Obříství